Theo ý kiến từ các bạn biên tập viên thì hiện tại có nhiều bạn gửi bài viết tới nhưng chất lượng bài viết rất tệ. Điều này quả thực là đáng buồn, vì tôn chỉ của reviewsach.net là ngoài việc chọn sách hay để review thì chất lượng bài review là một yếu tố được team coi trọng nhất

— — — — — — — -

Mình thay mặt đội ngũ team reviewsach.net xin nhấn mạnh về việc viết review sách gửi đến để đăng lên web:

1) Về việc lựa chọn sách

Bước đầu tiên là các…

Review Sách

Review những cuốn sách hay nhất, đặc sắc nhất #reviewsachonly

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store